Ngài A Nan Hỏi Phật Pháp Tu Viên Thông P4 TT Thích Thiện Xuân TG Chùa Hồng Liên

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên