CĐ Ý NGHĨA NGÀY ĐẢN SANH; TG: TT. Thích Thiện Xuân, Ngày mùng 9 tháng 4 nhuần 2020.

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên