12. Lớp Học Giáo Lý-Trì Giới Ba La Mật (P4) (Bài 6)-Thích Thiện Xuân

Giảng sư: TT. Thích Thiện Xuân

Chuyên đề: Lớp Học Giáo Lý Cơ Bản Chùa Hồng Liên